TOP

SevenSky

Algemene voorwaarden


1. Definities
- Finesse Incasso Services BV: Onder Finesse Incasso Services BV wordt in deze algemene voorwaarden Finesse Incasso BV te Lijnden verstaan, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt aangegeven.

- Opdracht: De overeenkomst tussen Finesse Incasso en de Opdrachtgever, waarbij Finesse Incasso zich inspant bepaalde diensten te leveren ten behoeve van de Opdrachtgever.

- Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Finesse Incasso een overeenkomst (van Opdracht) heeft gesloten en voor wie Finesse Incasso zich inspant die Opdracht uit te voeren.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Finesse Incasso en Opdrachtgever. 2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Finesse Incasso slechts bindend indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 2.3. Finesse Incasso is bevoegd een Opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen. 2.4. Finesse Incasso levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor het ontbreken van een bepaald incassoresultaat. 2.5. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, heffingen van overheidswege en andere kosten, tenzij anders aangegeven. 2.6. Indien voor een goede uitvoering van de Opdracht is vereist dat een derde dient te worden ingeschakeld, is Finesse Incasso daartoe gerechtigd en is Opdrachtgever verplicht de kosten daarvan conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden aan Finesse Incasso te voldoen. 2.7. Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van de incasso-opdracht door Finesse Incasso aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

3. Betalingsverplichtingen
3.1. Betaling van de door Finesse Incasso gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 3.2. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum voor betaling heeft zorg gedragen, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente gelijk aan 1,5% per maand verschuldigd. 3.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum voor betaling heeft zorg gedragen, is de Opdrachtgever na de vervaldag tevens aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom te bedragen, met een minimum van € 40,00 in het geval van Finesse Incasso B.V. te Lijnden. 3.4. Finesse Incasso mag altijd openstaande facturen, dan wel andere vorderingen die zij opeisbaar van de Opdrachtgever te vorderen heeft verrekenen met tegenvorderingen van de Opdrachtgever op Finesse Incasso, uit welke hoofde ook. 3.5. Finesse Incasso is gerechtigd een voorschotbetaling aan Opdrachtgever te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden en zal vervolgens eerst verplicht zijn tot (verder) presteren, nadat Opdrachtgever deze voorschotbetaling heeft gedaan.

4. Bewijs- en Gegevensverstrekking
4.1. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Finesse Incasso om laatstgenoemde te voorzien van alle nodige gegevens en bewijsstukken om tot incasso over te kunnen gaan. 4.2. De Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken. 4.3. De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie worden door Finesse Incasso doorberekend aan de Opdrachtgever tegen de overeengekomen prijzen. 4.4. De Opdrachtgever zal onverwijld aan Finesse Incasso mededeling doen met betrekking tot alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen de Opdrachtgever en de schuldena(a)r(es) dan wel relevante derden. 4.5. De Opdrachtgever zal niet eerder, dan na ruggespraak met Finesse Incasso, afspraken maken met de schuldena(a)r(es) met betrekking tot de ter incasso aangeboden vordering.

5. Geïncasseerde bedragen
5.1. Dossiers welke 1 dag eerder in behandeling zijn genomen en waarvan de volgende dag voor 10.00 uur een reguliere betaling van de gehele hoofdsom wordt gemeld (met uitzondering van verrekening en telefonische betaling) wordt kosteloos gesloten in het kader van de 24-uurs coulance. 5.2. Over de geïncasseerde bedragen is Opdrachtgever de overeengekomen incassoprovisie aan Finesse Incasso verschuldigd. Onder geïncasseerde bedragen dienen mede te worden verstaan alle betalingen aan Opdrachtgever, verminderingen en/of annuleringen door de Opdrachtgever sedert de datum van de incasso-opdracht inclusief creditnota’s, verrekeningen over en weer, betalingen in natura en teruggezonden goederen. 5.3. Finesse Incasso zal waar mogelijk eventuele rente en incassokosten mede betrekken op de vordering van de schuldena(a)r(es). 5.4. De door Finesse Incasso geïncasseerde bedragen worden, eventueel na verrekening van eventueel vervallen nota’s en/of provisieafrekeningen, per direct aan de Opdrachtgever betaalbaar gesteld tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 5.5. Eventueel te ontvangen deelbetalingen worden maandelijks overgemaakt onder aftrek van het overeengekomen provisiepercentage tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Finesse Incasso is gerechtigd ook op deelbetalingen nota’s en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen. Finesse Incasso is gerechtigd ook op deelbetalingen nota’s en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen. 5.6. Indien de Opdrachtgever besluit om wat voor reden dan ook de Opdracht voortijdig te beëindigen, zal Opdrachtgever aan Finesse Incasso de volledig overeengekomen incassoprovisie, als ware de gehele vordering geïncasseerd, verschuldigd zijn.

6. Provisie
6.1. De Opdrachtgever is aan Finesse Incasso verschuldigd de tarieven (provisie) volgens de reguliere Incasso Overeenkomst van Finesse Incasso, met inachtneming van hetgeen in artikel 5 van de algemene voorwaarden is gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 6.2. Alle bedragen zijn exclusief BTW en te maken kosten. 6.3. Finesse Incasso is gerechtigd provisie te berekenen in gevallen dat er zaken /dossiers worden geretourneerd. 6.4. Finesse Incasso behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen na drie maanden na het sluiten van de Opdracht, welke tevens geldt voor de lopende opdrachten. Finesse Incasso zal Opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum de nieuwe tarievenlijst toezenden.

7.Gerechtelijke Procedure
7.1. Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen, zal Finesse Incasso hiervoor aan Opdrachtgever toestemming vragen. 7.2. Slechts na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever en een ontvangen voorschot terzake zal Finesse Incasso de gewenste procedure aanvangen. 7.3. Alle kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke procedures (zoals deurwaarders- kosten, griffierechten, advocaatkosten etc.) komen voor rekening van de Opdrachtgever.

8. Opschorting
8.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is Finesse Incasso gerechtigd haar eigen verplichtingen onmiddellijk op te schorten en behoudt Finesse Incasso het recht schadevergoeding te vorderen. 8.2. Finesse Incasso is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van haar werkzaamheden op deze grond.

9. Ontbinding
9.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is Finesse Incasso gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding. 9.2. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever aan Finesse Incasso provisie over het totaal van eventueel geïncasseerde bedragen verschuldigd.

10. Oninbaarheid
10.1. Het staat het Finesse Incasso vrij een Opdracht geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid. 10.2. De Opdrachtgever is in dit geval slechts provisie verschuldigd over het eventueel (deels) geïncasseerde bedrag.

11.Klachttermijn
11.1. De Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Finesse Incasso verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Finesse Incasso kenbaar te maken binnen 14 dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient de Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. 11.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 11.1 bedoeld. 11.3. Indien en voor zover de Opdrachtgever naar het oordeel van Finesse Incasso terecht reclameert, is Finesse Incasso bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij eventueel reeds betaalde provisie te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven. 11.4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Indien Finesse Incasso aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 12.2. De aansprakelijkheid van Finesse Incasso voor schade van de Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval aan provisie aan de Opdrachtgever in rekening zou kunnen worden gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door Finesse Incasso aan de Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Finesse Incasso in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Finesse Incasso. Onder Finesse Incasso zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. 12.3. Finesse Incasso is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke. 12.4. Finesse Incasso is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.2 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Finesse Incasso. 12.5. Finesse Incasso is overigens steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. 12.6. De Opdrachtgever vrijwaart Finesse Incasso voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Finesse Incasso uitgevoerde Opdracht en is verplicht aan Finesse Incasso te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

13. Vervaltermijn
13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is de Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Finesse Incasso de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan Finesse Incasso kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

14. Verrekening
14.1. De Opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij Finesse Incasso haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

15. Conversie
15.1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. 15.2. Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

16. Concernclausule
16.1 De Opdrachtgever geeft hierbij onherroepelijk toestemming aan Finesse Incasso om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Opdracht, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een dochtermaatschappij en/of groepsmaatschappij van Finesse Incasso en/of aan een vennootschap waarvan Finesse Incasso de directie voert.

17.Toepasselijk recht en rechtskeuze Finesse Incasso B.V. te Lijnden
17.1. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Finesse Incasso B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 17.2. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting bevoegd de rechter te Amsterdam kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten


Onz algemene voorwaarden is dedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam d.d. 3 april 2014 onder nummer 60434902.
Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.