TOP

SevenSky

Late Payment Directive


Waarom de Late Payment Directive?

De ‘Late Payment Directive’, oftewel de ‘Europese Richtlijn Achterstallige Betalingen’ is vanaf 16 maart 2013 in onze wetgeving verankerd. Deze richtlijn is het instrument van de EU om achterstallige betalingen bij commerciële transacties tegen te gaan. Voor ondernemingen, en in het bijzonder voor MKB-bedrijven, is het vaak lastig om op te komen voor hun recht om op tijd te worden betaald. Achterstallige betalingen kunnen hoge kosten en veel tijdverlies met zich meebrengen, terwijl een conflict de relatie met klanten kan bederven. De ‘Late Payment Directive’ is dwingend recht, wat betekent dat er niet ten nadele van de andere partij van afgeweken mag worden.


Voor wie?

De Europese Richtlijn voor Achterstallige Betalingen is ingesteld om bedrijven te beschermen tegen achterstallige betalingen en de concurrentiepositie van Europese ondernemingen te verbeteren. Het vorderen van betalingen wordt hiermee makkelijker gemaakt en het op tijd ontvangen van betalingen wordt de norm.
De wetgeving heeft betrekking op vorderingen van bedrijven op bedrijven, vorderingen van bedrijven op de overheid en vorderingen van de overheid op de overheid. Commerciële transacties met consumenten vallen niet onder de richtlijn. Voor vorderingen op consumenten is sinds 1 juli 2012 de Wetgeving buitengerechtelijke incassokosten (WIK) van kracht.


Wat verandert er?

1. Als er sprake is van een business-to-business handelsovereenkomst of een overeenkomst met de overheid, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste € 40,00. Aanzeggen is wettelijk niet meer nodig.

2. Naast het bedrag van tenminste € 40,00 mag u aanvullende invorderingskosten (denk hierbij aan registratiekosten) in rekening brengen, maar alleen als deze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden en/of in de overeenkomst met uw klanten.

3. De bestaande wettelijke betalingstermijn van 30 dagen blijft ongewijzigd. Deze betalingstermijn is van toepassing op het moment dat u geen betalingstermijn in een overeenkomst en/of in de algemene voorwaarden heeft afgesproken.

4. Als u wel een betalingstermijn in de overeenkomst en/of in de algemene voorwaarden met uw klant heeft afgesproken, dan bedraagt deze betalingstermijn maximaal 30 dagen als de partner met wie u zaken doet de overheid is. Met andere woorden: de overheid dient altijd binnen 30 dagen te betalen voor geleverde goederen en diensten. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag van deze 30 dagen worden afgeweken. Dit moet u dan wel expliciet in een overeenkomst vastleggen en het moet duidelijk zijn dat beide partijen hiermee instemmen. Kortere betalingstermijnen mogen natuurlijk altijd wel.

5. Van de betalingstermijn van 30 dagen mag bij een afspraak tussen twee bedrijven, dus als er sprake is van een handelsovereenkomst en in de algemene voorwaarden opgenomen, worden afgeweken. Deze betalingstermijn mag echter nooit meer dan 60 dagen zijn. Dit geldt alleen bij transacties tussen bedrijven onderling. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag u een langere betalingstermijn dan 60 dagen afspreken. Dit moet u dan wel expliciet in een overeenkomst vastleggen en het moet duidelijk zijn dat beide partijen hiermee instemmen. Kortere betalingstermijnen mogen natuurlijk altijd wel.

6. De termijn van 30 dagen start op de datum van ontvangst van de goederen en/of diensten. Dit is nu al bij wet bepaald en dit verandert niet

7. Als er niet binnen de afgesproken betalingstermijn wordt betaald, is de wettelijke handelsrente verschuldigd. Deze handelsrente bedraagt tenminste 8% boven de referentie van de Europese Centrale Bank. In een overeenkomst en/of in de algemene voorwaarden mag hiervan worden afgeweken. Let op: het is niet aan te bevelen om dit ten nadele van de schuldeiser aan te passen omdat dit volgens de wet als onredelijk beschouwd kan worden.

Meer weten?
Finesse Incasso Services biedt diensten om de risico’s van late betalingen te reduceren. Op deze manier zorgen wij dat uw cashflow en winstgevendheid meetbaar verbetert. Bent u benieuwd hoe Finesse Incasso Services uw bedrijf kan helpen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met 085-2735268