TOP

SevenSky

Privacybeleid


1.1. Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij achten het van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

2.1. Finesse Incasso Services BV (hierna: Finesse Incasso) is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. De verwerking van uw persoonsgegevens, hetzij als debiteur van onze cliënt, hetzij als onze cliënt- is door Finesse Incasso, voor zover vereist, gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door Finesse Incasso in overeenstemming met dit Privacy Statement plaatsvindt.

3.1. Voor zover onze cliënt zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze cliënt de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Finesse Incasso in dat geval deze persoonsgegevens in opdracht van haar cliënt als bewerker verwerken. Als bewerker zal Finesse Incasso naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4.1. In dit Privacy Statement informeert Finesse Incasso u over de wijze waarop Finesse Incasso als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd.

5.1. Finesse Incasso kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Finesse Incasso uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar cliënten of van dataleveranciers.

6.1. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

7.1. Voor welke doeleinden gebruikt Finesse Incasso uw persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens om: 1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen: 2. op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vastgesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat; 3. door middel van haar diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en 4. uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

8.1. Finesse Incasso verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Finesse Incasso kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Finesse Incasso bewerker overeenkomsten gesloten. Daarnaast kan Finesse Incasso, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

9.1. Finesse Incasso draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

10.1. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Finesse Incasso Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Finesse Incasso gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde naar beste vermogen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

11.1. Cookies Finesse Incasso maakt geen gebruik van cookies.

12.1. Externe links Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

13.1. Wijziging Privacy Statement Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

14.1. Vragen, opmerkingen of klachten Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van dit Privacy Statement, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of blokkeren, dan wel klachten heeft over de wijze waarop Finesse Incasso met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Finesse Incasso Services BV (Keurenplein 11, 1069 CD Amsterdam) onder vermelding van 'Privacy'. Daarmee kan Finesse Incasso voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.